تاریخ چوگان در ایران (History of polo in Iran)

بر اساس اسناد و مدارک تاریخی, بازی چوگان در ایران بیش از سه هزار سال قدمت دارد و در طول تاریخ ,بدون توقف در میان مردم رواج داشته و آن چنان با تاریخ و فرهنگ و هنر و ادبیات این سرزمین آمیخته به جزئی از هویت هر فرد ایرانی شده است .خوشبختانه هزاران سند مهم تاریخی از بازی چوگان مربوط به دوره های مختلف تاریخ به جا مانده است
مهرهای یافته شده مربوط به ۲ تا ۳ هزار سال پیش از میلاد با نقش گوی و چوگان و انجام این بازی در کهن ترین ادیان و آیین های دینی همچون آیین مهرپرستی و دین زرتشتی و گسترش آن در دوره امپراطوری هخامنشی و ساسانی و ادامه آن تا دوره معاصر, پشتوانه تاریخ طولانی این بازی ورزشی را در فلات پهناور ایران زمین به روشنی بیان می کند.

از دوران امپراطوری بزرگ هخامنشی که در سال ۵۵۹ پیش از میلاد تشکیل شده گزارشهای متعددی در دسترس است .در این دوره تربیت کودکان و نوجوانان ایرانی در تشکیلات آموزشی گسترده‌ای انجام می شد که هدف آن تربیت صحیح جسم و عقل کودکان از سنین پایین بوده است .